До уваги!

  • 405

Про порядок отримання  громадянами, які опинилися в складних життєвих обставинах, адресної грошової допомоги за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідні цілі.

 

       Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які законно перебувають на території України, зареєстровані в Запорізькій області та опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Грошова допомога надається на підставі особистої заяви особи (або одного із членів її сім’ї), яка опинилася в складних життєвих обставинах, а особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю — на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), в якій зазначаються підстави надання грошової допомоги та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства, поданої до обласної державної адміністрації або Департаменту.

До заяви додаються:

        копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця, особу без громадянства, статус біженця, особу, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;

        копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання копії паспорту у формі картки);

        копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорту);   

        копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

        копії документів, що підтверджують родинні стосунки та повноваження законного представника (у разі подання заяви членам сім'ї, законним представником);

        документ медичного закладу про стан здоров'я особи (крім осіб, яким виповнилось 80 років і більше) або копія документа про встановлення інвалідності;

        довідка про доходи за три місяці, що передують зверненню особи за грошовою допомогою.     

        Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів особі на її рахунок, відкритий у банківській установі, або поштовим переказом за місцем її реєстрації або фактичного проживання.

 Фото без опису

Корисні посилання